Türkçe Yazım Kuralları

MAKALE YAZIM KURALLARI

• Makalenin formatı aşağıda belirtilen biçimde olmalıdır:

FORMAT :
Program : Microsoft Word Kağıt boyutu : 210x297 mm

MARJLAR: Üst Alt Sağ

Sol

BAŞLIK/ ALTLIK: Üst
Alt

Paragraf aralığı : önce 0,6 nk Satır aralığı : Tek
Metin alıntıları :
İtalik

Asılı

: 3 cm : 3 cm : 2 cm : 2 cm

: 2 cm : 2 cm

: Times New Roman, 11 punto Paragraf başı : 1,25 cm.

METİN: Yazı

DİPNOT: Yazı

: Times New Roman, 9 punto Satır aralığı : Tek

: 0

• Makale, Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca olabilir. Makale için 200 kelimeyi geçmeyen, Türkçe ve İngilizce Özet /Abstract yazılmalıdır.

• Makalede konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce, en fazla yedi tane Anahtar Sözcükler / Keywords verilmelidir.

• Yazar, makalenin ilk sayfasında yer alan adının-soyadının olduğu kısma yıldızlı dipnot koyarak Akademik unvanını, çalıştığı kurumu ve e-posta adresini parantez içinde ve italik olarak belirtmelidir.

Örnek:

• Makalede konunun içeriğine uygun ana başlıklar 1. 2. 3. şeklinde, alt başlıklar: 1.a. 2.a. 3.b şeklinde numaralandırılmalıdır.

• Makalenin en sonunda yapılan araştırmanın sonuçları Sonuç bölümünde belirtilmelidir.

• Makaleye eklenmesi istenen harita veya resimler Word (.doc, .docx) belgesine konulduğu gibi harita ve resimlere sıra numarası verilerek makaleden ayrı olarak da gönderilmelidir.

• Gra kler, Microsoft Of ce Excel (.xls) veya Word (.doc, .docx) belgesinde hazırlanmalı ve belge içerisine uygun biçimde konulmalıdır.

DİPNOTLARIN VERİLMESİ

  • Kaynak ilk defa verilirken yazarın adı ve soyadı tam olarak yazılmalıdır.

  • Kaynak eserin adı İtalik olarak yazılmalıdır.

  • Kaynak eserin yayınevi, basım yeri, yılı ve sayfa numarası verilmelidir.

  • Dipnot 9 punto ile Times New Roman yazı tipinde verilmelidir.

    Örnek:

  • Bir makale dipnot olarak gösterilirken, makale adı “tırnak içerisinde” gösterilmeli ve makalenin yer aldığı kaynak eser yine italik olarak verilmelidir.

    Örnek:

* Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, (abc@deu.edu.tr).

24 Naşit Hakkı Uluğ, Üç Büyük Devrim, Ak yay., İstanbul, 1973, s.41.

25 Oktay Gökdemir, “Fransız Kaynaklarının Işığında 1922 İzmir Yangını”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C.VI, S.15, İzmir, 2009, s.21.

• Aynı eser arka arkaya tekrar kaynak olarak gösterilecekse, şöyle yazılmalıdır:

Adı geçen arşiv
Adı geçen bilgi notu Adı geçen dergi
Adı geçen eser
Adı geçen kararname Adı geçen makale Adı geçen rapor
Adı geçen tez
Adı geçen yayın

Örnek:

: A.g.a. : A.g.b. : A.g.d. : A.g.e. : A.g.k. : A.g.m. : A.g.r. : A.g.t. : A.g.y.

25 Oktay Gökdemir, “Fransız Kaynaklarının Işığında 1922 İzmir Yangını”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C.VI, S.15, İzmir, 2009, s.21.

26 A.g.m., s.25.

• Dipnotta yer alan kaynak tekrar gösterileceği zaman araya başka bir kaynak kullanılmışsa şöyle yazılmalıdır:

Örnek:

24 Naşit Hakkı Uluğ, Üç Büyük Devrim, Ak yayınları, İstanbul, 1973, s.41.
25 Oktay Gökdemir, “Fransız Kaynaklarının Işığında 1922 İzmir Yangını”,

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C.VI, S.15, İzmir, 2009, s.21. 26 A.g.m., s.25.

27 Uluğ, a.g.e., s.53.
28 A.g.e., s.58.
29 Gökdemir, a.g.m., s.27.

• Dipnotta birden fazla sayfanın gösterilmesi halinde sayfa numarası “ss.” şeklinde verilmelidir.

Örnek:

30 A.g.m., ss.21-29.
31 Uluğ, a.g.e., ss.45-51.

• Tarihi kaynaklar (Örn: İbn-i Bibi, Evliya Çelebi, Strabon) için basım yılı yazılmaz.

• .pdf formatlı makaleler ve İnternet Kaynakları, varsa sitenin bağlı olduğu kurum, kuruluş adı, adres satırı ve parantez içinde siteye erişim tarihi verilmelidir.

32 Mahir Küçükvatan, “Tehcir Kararı Üzerine Amerika Kamuoyunda Ermeni Propagandası”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, http://web. deu.edu.tr/ataturkilkeleri/ai/uploaded_ les/ le/dergi%2024/05-%20Mahir.pdf, (Erişim: 01.12.2012).

Örnek:

KAYNAKÇANIN HAZIRLANIŞI

Kaynakçaya eklenecek olan eser türlerinin sırası aşağıdaki gibi olmalıdır:

I. Arşiv Kaynakları
II. Resmi Yayınlar
III. Süreli Yayınlar (Gazete ve Dergiler) IV. Kitaplar
V. Makaleler
VI. İnternet Kaynakları
VII. Sözlü Tarih Görüşmeleri


göre KAYNAKÇA listesinde verilir.

Dipnotlarda kullanılan kaynaklar, yazının sonunda alfabetik sıraya (A-Z)

Örnek:

• Arşiv kaynakları öncelikle belgenin alındığı yer, dosya numarası, varsa gömlek numarası şeklinde verilmelidir.

• Gazete ve dergiler alfabetik sıra ile belirtilmelidir.

Örnek:

MANGO, Andrew, Atatürk: Modern Türkiye’nin Kurucusu, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2004. ULUĞ, Naşit Hakkı, Üç Büyük Devrim, Ak yayınları, İstanbul, 1973.

III. Süreli Yayınlar (Gazete ve Dergiler)

Akşam, Cumhuriyet, Hürriyet,
Tarih ve Toplum.

• Yazar, yukarıda belirtilen kurallara göre hazırlanmış metnin bir çıktısını postayla ve aynı zamanda e-mail yoluyla editöre göndermelidir. Yazar, elektronik adresini ve telefonunu mutlaka yazmalıdır.

BAZI KISALTMALAR Cilt
Sayı
Editör

Bakınız
Çeviren Hazırlayan Basım Yeri Yok Basım Tarihi Yok

: C.
: S.
: Ed.
: Bkz: : Çev. : Haz. : b.y.y. : b.t.y. 

Kaynak: Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi